Blog Single

Wszystkie przedsiębiorstwa, które w wyniku swojej działalności wytwarzają odpady są zobowiązane do ustanowienia zabezpieczeń roszczeń, np. w postaci gwarancji środowiskowej. Jej kwota powinna pokrywać ewentualne koszty usunięcia odpadów. Dotyczy to wszystkich podmiotów, które są zobligowane do posiadania zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie lub wytwarzanie odpadów.


Jak działa gwarancja środowiskowa?

Gwarancja środowiskowa jest uruchamiana w momencie dostarczenia przez Beneficjenta gwarancji do TUiR "WARTY" S.A. wezwania do zapłaty, które spełni wszystkie wymogi formalne zawarte w samej gwarancji. Oznacza to, że nie musi powstać szkoda w środowisku, by należna kwota została wypłacona. Wystarczy, że urząd poniesie koszty związane z usunięciem odpadów, które były składowane lub magazynowane w miejscu nieprzeznaczonym do tego. Dotyczy to również usunięcia negatywnych skutków bądź szkód wyrządzonych w środowisku, które wynikały z prowadzonej działalności i były zgodne z wydanymi pozwoleniami. Co istotne, wypłata nie jest uzależniona od sytuacji finansowej samego Beneficjenta i nie jest z tego powodu ograniczana.

Kwota zabezpieczeń roszczeń

Sposób wyliczania wymaganej kwoty roszczeń jest uregulowany w ustawie o odpadach. Na jej podstawie organ administracji państwowej/samorządowej podejmuje decyzje dotyczące przyznania zezwolenia/pozwolenia wnioskowanego przez Klienta i ustala dla niego indywidualną kwotę. Klient jest zobowiązany do uregulowania zabezpieczenia roszczeń, zanim zostanie wydane zezwolenie/pozwolenie. Forma zabezpieczenia oraz jego kwota jest podawana w postanowieniu wydanym przez właściwy organ.

Standardowe warunki obowiązujące w TUiR "WARTA" S.A. to:

  • suma gwarancyjna to kwoty do 1 000 000 zł
  • pojedyncza gwarancja obowiązuje do 2 lat
  • maksymalne możliwe zaangażowanie z tytułu obowiązujących gwarancji to aż 4 000 000 zł

Dla kogo gwarancja środowiskowa?

By stać się Beneficjentem gwarancji środowiskowej należy spełnić kilka podstawowych warunków, na podstawie których ocenia się ryzyko. Wśród nich należy wymienić pięć podstawowych zasad, na które zwracamy szczególną uwagę:

  • stosowanie się do decyzji wydawanych w związku z przyznanym zezwoleniem/pozwoleniem
  • niekaralność za szkody wyrządzone w środowisku
  • niecofnięcie posiadanego już zezwolenia/pozwolenia
  • prowadzenie działalności rzez okres powyżej 24 miesięcy
  • dobra i akceptowana kondycja finansowa, zweryfikowana przez TUiR "WARTA" S.A.

Korzyści wynikające z gwarancji

Zabezpieczenie roszczeń dla odpadów może przybierać różne formy: gwarancja bankowa, gotówka, gwarancja ubezpieczeniowa.

Gotówka to nie najlepsza forma, bo oznacza oddanie w depozyt pieniędzy, z których przed długi okres czasu nie możemy korzystać. Natomiast gwarancja środowiskowa nie wymaga "zamrożenia" na kilka lat swoich pieniędzy na rachunku organu administracji państwowej/samorządowej. Tym samym ryzyko utraty płynności finansowej w przedsiębiorstwie znacząco maleje.

Warto również pamiętać, że otrzymanie gwarancji środowiskowej świadczy o dobrej kondycji finansowej Wnioskodawcy. Ponadto zabezpieczenie roszczeń dla odpadów w formie gwarancji ubezpieczeniowej nie jest tym samym, co gwarancja bankowa, nie stanowi więc długu finansowego. Oznacza to, że nasza zdolność kredytowa nie maleje, ponieważ nie wliczamy w nią gwarancji jako dodatkowego zobowiązania w banku.

Dodatkowym plusem jest brak wyłączeń oraz warunków, które narzucałyby Beneficjentowi odpowiedzialność.

Problem ryzyka

Ustawa o odpadach narzuciła firmom odpowiedzialność za zbieranie, przetwarzanie czy wytwarzanie odpadów. W praktyce oznacza to, że większość funkcjonujących obecnie podmiotów jest zobligowana do posiadania odpowiednich zezwoleń oraz gwarancji. Jest to odpowiedź na pożary nielegalnych składowisk odpadów, które znacząco wpłynęły na problemy środowiskowe. Jednak ryzyko występowania nieprawidłowości wśród przedsiębiorców jest stosunkowo niskie. Nie mają oni powodów, by postępować nielegalnie i niszczyć wytworzone przez siebie śmieci w sposób nieetyczny. Gwarancje środowiskowe stanowią zabezpieczenie wobec rzadkich sytuacji, w których należy podjąć właściwe decyzje i ponieść koszty wynikające z nieświadomego, lecz zgodnego z przepisami prawa gospodarowania swoimi odpadami.