Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom.

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o: 

  • odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich, 
  • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu. 

Dodatkowo zakres ochrony można modyfikować poprzez wprowadzenie do umowy klauzul stanowiących załącznik do OWU czy postanowień szczególnych wynikających ze specyfiki realizowanego projektu. 

Przedmiotem ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano - montażowych mogą być: 

  • obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania, 
  • sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy, maszyny budowlane, 
  • dokumentacja budowy, 
  • mienie osobiste pracowników, 
  • inne koszty i mienie. 

Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie działania realizowane od momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji. 

Istnieje także możliwość ubezpieczenia okresu prób gorących w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i instalacji oraz okresu konserwacji.

Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) WARTA

Kontakt

Klauzula RODO.