Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej obejmują ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową lub kontraktową za szkody wyrządzone osobie trzeciej, którą w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:

1) w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności,

2) za produkt,

3) za wykonane usługi.

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody osobowe i rzeczowe spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub jego pracowników oraz umyślnie przez pracowników Ubezpieczonego. 

TUiR „WARTA" S.A. ponosi odpowiedzialność za straty rzeczywiste, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby nie wyrządzono mu szkody. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za wypadki ubezpieczeniowe, które powstały na terytorium całego świata. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego na terytorium całego świata za wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w bezpośrednim związku z odbywaniem podróży służbowej przez pracownika, w tym także w związku z najmem pomieszczeń i ich wyposażenia. W zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia TUiR „WARTA" S.A. zobowiązana jest do wypłaty poszkodowanemu odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem wprowadzonych podlimitów w ramach sumy gwarancyjnej.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony poprzez zastosowanie następujących klauzul:

1) szkody poniesione przez pracownika

2) szkody powstałe w związku z emisją do środowiska

3) szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania usługi

4) szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w pieczę, dozór, kontrolę lub na przechowanie

5) szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem

6) czyste szkody majątkowe powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu

7) ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z obrotu

8) szkody związane z reklamą

9) czyste szkody majątkowe


OC Firmy (działalność gospodarcza i posiadanie mienia) WARTA

Kontakt

Klauzula RODO.