Małe i średnie firmy - Ekstrabiznes


Każda mała i średnia firma znajdzie w WARCIE komplet potrzebnych ubezpieczeń. Do standardowego pakietu WARTA Ekstrabiznes Plus, można dołączyć inne ubezpieczenia np. ubezpieczenia finansowe, mienia, członków władz czy atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie. Pakiet ubezpieczenia dla małych i średnich firm WARTY to gwarancja:

 • Kompleksowej ochrony

Pakiet WARTA Ekstrabiznes Plus to najlepszy wybór zarówno dla Klientów oczekujących pełnej ochrony jak i dla tych, którym zależy na ochronie konkretnych często pojedynczo wybranych ryzyk. Możliwość budowania oferty zgodnej z konkretnymi potrzebami właścicieli firm sprawia że oferta WARTY dla małych i średnich przedsiębiorstw jest elastyczna i niezwykle konkurencyjna,

 • Elastycznego pakietu WARTA Ekstrabiznes Plus

Ubezpieczenie to jest skonstruowane tak, aby klient miał możliwość wyboru za co dokładnie chce płacić. Warta nie wymaga wykupienia określonych ubezpieczeń, żebyś mógł skorzystać z pakietu! Płacisz tylko za ochronę, której potrzebujesz.

 • Prostoty pakietu WARTA Ekstrabiznes Plus

Formalności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia zostały skrócone do minimum, podobnie jak liczba pytań, które zadajemy by ustalić najlepszy dla Klienta zakres ochrony. Podczas tworzenia oferty ubezpieczeniowej zbieramy wszystkie zakresy ochrony w jeden Pakiet Korzyści – dzięki temu polisa zawiera wszystko to co ważne dla prowadzonej prze Ciebie działalności. Ważnym udogodnieniem są również Pakiety Bezpieczeństwa zapewniające Ci ochronę na wypadek zmian w Twojej firmie.

 • Bogatego pakietu assistance dla firm

Warta oferuje jeden z najszerszych na rynku pakietów assistance dla firm. Pod jednym numerem telefonu masz zagwarantowaną pomoc specjalisty np. szklarza, który wstawi wybitą szybę czy serwisanta sprzętu biurowego. Zapewniamy też dostęp do Infolinii kadrowej, medycznej i o usługodawcach. Właściciel firmy i pracownicy mogą korzystać z pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia dostępne w ramach pakietów WARTA Ekstrabiznes Plus:

 • ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i wszystkich ryzyk:

Dostępne są trzy warianty tego ubezpieczenia:

Standard – to podstawowa ochrona majątku firmy od zdarzeń losowych, a więc od ognia i 16 innych zdarzeń m.in. zalania, powodzi, wybuchu, wiatru, uderzenia pioruna i in.

Komfort oraz Komfort Plus – to ochrona ubezpieczeniowa tzw. „od wszystkich ryzyk”. Pakiety te obejmują ryzyka polisy Standard oraz wszystkie inne (poza tymi które zostały umieszczone w katalogu wyłączeń). Pakiety Komfort i Komfort Plus stanowią kompleksowe zabezpieczenie dla firmy ponieważ chronią nie tylko przed zdarzeniami losowymi ale też przed szkodami wywołanymi działalnością człowieka.

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Dodatkowo umowa ubezpieczeniowa obejmuje koszty naprawy uszkodzeń powstałych wskutek włamania lub próby rabunku m.in.: naprawę ścian, drzwi, okien, dachu, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy. Ochrona dotyczy też transportu gotówki. Zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku można rozszerzyć o klauzulę kradzieży zwykłej, w której chronione są urządzenia i zewnętrzne elementy budynków i budowli (klimatyzatory, markizy, neony, szyldy, kamery telewizji przemysłowej i in) oraz mienie znajdujące się wewnątrz.

 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny a zakres ochrony obejmuje szkody takie jak: zniszczenie, utrata lub uszkodzenie ubezpieczanego sprzętu. Dodatkowo możesz ubezpieczyć też nośniki danych i dane na nich zawarte a także oprogramowanie. Ubezpieczenie możliwe jest do kupienia jako samodzielne ryzyko lub jako jedno z ryzyk dostępnych w pakiecie.

 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie

W Warcie dostępne są 2 warianty tego ubezpieczenia:

CARGO - zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku powstałe wskutek następujących zdarzeń: pożar, wybuch, dym i sadza, wiatr, powódź, deszcz, grad, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, upadek przedmiotu nie należącego do Ubezpieczającego i nie będącego pod kontrolą Ubezpieczającego na środek transportu, wypadek środka transportu, rabunek, kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu.

CARGO PLUS - zakres tego wariantu ubezpieczenia to tzw. „All risks” –  w tym przypadku ochrona obejmuje wszystkie zdarzenia losowe, o ile nie zostały one wyłączone z odpowiedzialności WARTY na mocy postanowień OWU.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres pokrycia odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczeniach biznesowych oferowanych przez WARTĘ obejmuje zarówno odpowiedzialność cywilną deliktową jak i kontraktową. 

OC deliktowa – to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyn niedozwolony (o charakterze pozaumownym), np. poślizgnięciem się klienta na mokrej podłodze sklepu,

OC kontraktowa (odpowiedzialność umowna) – to odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy), np. szkoda w mieniu przyjętym do naprawy wyrządzona przez pracownika serwisu

 • NNW

Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) zaistniałych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, powstałe podczas:

Zakres ograniczony – pracy zawodowej oraz w drodze do/z pracy bądź zajęć organizowanych przez Ubezpieczającego związanych z jego działalnością oraz w drodze do/z nich, albo

Zakres pełny – pracy zawodowej, w drodze do/z pracy bądź zajęć organizowanych przez Ubezpieczającego związanych z jego działalnością oraz w drodze do/z nich a także zdarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach. Szczegółowy zakres świadczeń prezentuje poniższa tabela:

Warianty Ubezpieczenia NNW

wariant 1 zakres ograniczony

wariant 2 zakres pełny

wariant 3* zakres pełny

Podstawowy zakres ubezpieczenia

śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

śmierć Ubezpieczonego wskutek NW

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

Stały uszczerbek na zdrowiu

naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

przeszkolenie zawodowe inwalidów

przeszkolenie zawodowe inwalidów

przeszkolenie zawodowe inwalidów

Ryzyka dodatkowe

Koszty leczenia
Czasowa niezdolność do pracy
Dzienne świadczenie szpitalne

*wariant 3 ma zastosowanie gdy wybrane zostanie min 1 z ryzyk dodatkowych

 • Assistance dla firm

Uzupełnieniem pakietu WARTA Ekstrabiznes Plus jest szeroki zakres usług assistance, czyli pomoc w przypadku szkody. W ramach assistance oferujemy:

Pomoc specjalisty (hydraulik, elektryk, ślusarz, szklarz i in.), naprawa sprzętu biurowego, pomoc informatyczna, transport ocalałego mienia, przechowywanie mienia,  dozór mienia, sprzątanie po szkodzie, powrót ubezpieczającego

pomoc techniczna

Wizyta lekarza, transport chorego, wizyta pielęgniarki, domowa opieka pielęgnacyjna, pomoc domowa, organizacja procesu rehabilitacyjnego, dostawa leków i sprzętu rehabilitacyjnego, przejazd w celu zastępstwa w podróży służbowej

pomoc medyczna

 • PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA

PAKIETY BEZPIECZEŃSTWA (BEZPIECZNY BIZNES)

Nazwa

Zakres

WYKUPIENIE FRANSZYZ

możliwość wykupienia lub zmniejszenia wysokości franszyz

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA MIENIE

wyrównanie sum ubezpieczenia

błąd w deklaracji miejsca ubezpieczenia

akceptacja istniejących zabezpieczeń

brak deklaracji przedmiotu ubezpieczenia

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA OC

pominięcie klauzul dodatkowych

PAKIET BEZPIECZEŃSTWA NNW

utracone korzyści w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika spowodowaną NW

 • Grupowe Ubezpieczenie na życie – program MSP

Program dla małych i średnich przedsiębiorstw (Program MSP)  to oferta o charakterze ochronnym, dostosowana do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki której pracownik i jego rodzina otrzyma szeroką ochronę zdrowia i życia.

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to szereg korzyści i zalet:

• możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w firmach zatrudniających co najmniej 3 pracowników

• uproszczony sposób zawarcia umowy ubezpieczenia

• szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej m.in. możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową małżonka oraz pełnoletnich dzieci ubezpieczonego,

• warianty ubezpieczenia zawierające szeroki zakres ochrony, który można rozszerzyć o szereg umów dodatkowych

• wysokie wartości wypłacanych świadczeń

• możliwość kontynuowania ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach w ramach umowy indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia na życie „WARTA Ekstrakontynuacja Plus"

 • Ubezpieczenie Członków Władz (D&O)

Ubezpieczenie Członków Władz (D&O) jest dedykowane dla osób pełniących funkcje we władzach statutowych spółek (głównie kapitałowych) ale także spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji. Więcej o tym ubezpieczeniu możesz przeczytać tutaj.

Więcej o ubezpieczeniu Ekstrabiznes piszemy w Aktualnościach:

- W ramach nowego produktu WARTA Ekstrabiznes Plus, powstał dedykowany pakiet - wspólnota

- NNW dla przedsiębiorcy w ramach WARTA Ekstrabiznes i Smartbiznes nawet do 50 tys. zł!

- Ubezpieczenie mienia na placu w standardzie

- Sprawdź pakiet bezpieczeństwa NNW

WARTA Ekstrabiznes Plus – Ubezpieczenie Firmy dla MŚP

Kontakt

Klauzula RODO.