Gwarancje ubezpieczeniowe

Tylko w WARCIE: nowe gwarancje w ścieżce uproszczonej

Przedsiębiorcy są obecnie szczególnie narażeni na kryzys, dlatego ważne jest pomaganie im w trudnej rzeczywistości. Dlatego podjęliśmy decyzję o ich wsparciu, wprowadzając możliwość udzielenia Klientowi gwarancji należytego wykonania oraz należytego wykonania i usunięcia wad w tzw. ścieżce uproszczonej – formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum.


Obecna sytuacja na rynku związana z pandemią, w tym także ostrożniejsze podejście do ryzyka w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym oraz zaostrzenie polityki kredytowej, spowodowała, że Klientowi trudniej pozyskać finansowanie zewnętrzne oraz zabezpieczenie kontraktu ,np. w postaci gwarancji.  Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, TUiR „WARTA” S.A. podjęło decyzję o wsparciu przedsiębiorców, wprowadzając możliwość udzielenia Klientowi gwarancji należytego wykonania oraz należytego wykonania i usunięcia wad w tzw. ścieżce uproszczonej – formalności zostały ograniczone do niezbędnego minimum.

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów z sektora MŚP, zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i do podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej.

Klient ma możliwość otrzymania gwarancji w ścieżce uproszczonej bez konieczności przeprowadzania szczegółowej analizy finansowej i bez konieczności składania w TUiR „WARTA” S.A. zabezpieczenia prawnego ewentualnych roszczeń gwaranta. Wystarczy, że odpowie na kilka pytań ankietowych zawartych w systemie, podpisze wniosek i umowę o udzielenie gwarancji oraz dokona zapłaty składki.

Zakres zmian obejmuje m.in.:

 • możliwość wystawiania gwarancji należytego wykonania oraz należytego wykonania i właściwego usunięcia wad o niskich sumach gwarancyjnych do kwoty 50 000 PLN w procedurze uproszczonej (bez weksla i bez umowy o limit),
 • podwyższenie maksymalnej kwoty dla gwarancji przetargowych w procedurze uproszczonej do 100 000 PLN (obecnie 80 000 PLN).

Agent ubezpieczeniowy mający stosowne pełnomocnictwo do udzielania gwarancji w systemie WARTA XXI mógł do tej pory, w tzw. ścieżce uproszczonej, udzielić gwarancji przetargowej, a obecnie ma możliwość wystawienia:

 • gwarancji przetargowej,
 • gwarancji należytego wykonania,
 • gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad.

Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną ze stosowanych form zabezpieczenia zobowiązań w procesie realizacji kontraktu. W naszej ofercie są m.in.:

 • gwarancje przetargowe, które stanową zabezpieczenie inwestora w związku z przeprowadzanym przetargiem,
 • gwarancje należytego wykonania, które służą pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • gwarancje usunięcia wad, które zabezpieczają roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

Gwarancja ubezpieczeniowa to produkt, dzięki któremu Klient:

 • może startować jednocześnie w kilku przetargach, ponieważ nie blokuje środków finansowych wpłaconych z tytuły wadium na czas trwania przetargu,
 • nie musi angażować środków własnych na zabezpieczenie realizacji kontraktu, co ma pozytywny wpływ na jego sytuację finansową, a tym samym umożliwia Klientowi pozyskanie nowych kontraktów,
 • nie ponosi ryzyka związanego z brakiem możliwości odzyskania zdeponowanej u zamawiającego kaucji,
 • nie wykorzystuje linii kredytowej w bankach.
Gwarancje Ubezpieczeniowe WARTA dla MŚP

Kontakt

Klauzula RODO.