Nowe OWU OC projektantów, architektów i innych zawodów technicznych

W styczniu 2021 r. do gamy produktów ubezpieczeniowych WARTY, dołączyły nowe OWU OC projektantów, architektów i innych zawodów technicznych. Nowe OWU zostały stworzone dla klientów oczekujących nowoczesnych i precyzyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Zakres ubezpieczanej działalności w ramach nowych OWU standardowo obejmuje projektowanie obiektów budowlanych, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.


Ponadto w drodze indywidualnego uzgodnienia, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o inne działalności wymienione poniżej:

 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 • doradztwo budowlane i techniczne
 • rzeczoznawstwo budowlane
 • inna działalność ubezpieczonego określona w dokumencie ubezpieczenia.

Nowe OWU oferują jeden z najszerszych zakresów ubezpieczenia na rynku, ograniczając do minimum liczbę klauzul dodatkowych i zapewniając przy tym czytelność i kompleksowość ochrony ubezpieczeniowej. Do zakresu OWU został włączony m.in. szereg zapisów i postanowień, które dotychczas standardowo były dodawane w postanowieniach dodatkowych na wyraźny wniosek klienta.

Dobrym przykładem jest wprowadzenie w standardzie nowych OWU pokrycia dla OC za szkody spowodowane uchybieniem popełnionym przy wykonywaniu ubezpieczonej działalności:

 • wyrządzone w obiektach budowlanych, urządzeniach lub częściach urządzeń;
 • wyrządzone, w związku z emisją do środowiska;
 • wyrządzone wskutek stopniowego lub długotrwałego oddziaływania temperatury, gazów, oparów czy wilgoci, opadów (dymy, sadza, kurz itp.), ponadto ścieków, zagrzybienia, wibracji, osłabienia elementów nośnych bądź usunięcia się lub osłabienia nośności gruntu;

a także OC za szkody powstałe w związku z:

 • przekroczeniem ustalonych kosztów w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem;
 • przekroczeniem planowanego terminu budowy oraz innych terminów w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem.

Zakres ochrony OWU obejmuje także:

 • OC delikt, OC kontrakt, zbieg odpowiedzialności;
 • szkody spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa;
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców;
 • regresowane kary umowne;
 • szeroki zakres świadczeń związanych z kosztami pomocy prawnej;
 • koszty zabezpieczenia sądowego;
 • brak regresu do pracownika, w tym do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architekta i inżyniera budownictwa;
 • szkody w dokumentach;

W ramach nowych OWU dostępne są także dwie klauzule dodatkowe, które ubezpieczony będzie mógł dokupić w przypadku zapotrzebowania na ubezpieczenie dodatkowych ryzyk, obejmujące swoim zakresem: OC za szkody wyrządzone na terytorium Europy oraz OC w związku z prowadzeniem biura.

Klauzula szkód wyrządzonych w związku z prowadzeniem biura, obejmuje OC za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone w związku z posiadaniem i używaniem pomieszczeń dla potrzeb ubezpieczonej działalności.

Zakresem ubezpieczenia tej klauzuli objęta jest OC za szkody:

 • wyrządzone w związku z posiadaniem i używaniem pomieszczeń dla potrzeb ubezpieczonej działalności
 • poniesione przez pracownika w następstwie wypadku przy pracy
 • wyrządzone w związku z odbywaniem podróży służbowych, w tym udziałem w targach, wystawach, pokazach, konferencjach powstałe na terytorium całego świata
 • wyrządzone w nieruchomościach lub ich częściach składowych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze
 • wyrządzone w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze w celu wykonywania ubezpieczonej działalności.

W sprawie szczegółów dotyczących nowych OWU OC projektantów, architektów i innych zawodów technicznych oraz możliwości zawarcia umów ubezpieczenia na ich podstawie, należy kontaktować się z nami telefonicznie, mailowo lub przez Formularz Kontaktowy. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, wszystkie formalności załatwiamy zdalnie, bez wychodzenia z domu.

WARTA - nowe OWU OC projektantów i architektów

Kontakt

Klauzula RODO.