Blog Single

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm z sektora MŚP, WARTA posiada w swojej ofercie gwarancję środowiskową. Co warto o niej wiedzieć?1. Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. nałożyła na przedsiębiorcę – posiadacza odpadów obowiązek uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów a w ślad za tym obowiązek złożenia zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, będących pochodną kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez samorządy m.in. na usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego.

2. Koszty działań związanych z usunięciem odpadów mogą być bardzo wysokie i sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Katalog firm na których ciąży obowiązek wniesienia takiego zabezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. podmioty prowadzące odzyskiwanie surowców wtórnych czyli recykling, sortownie odpadów, ubojnie, mleczarnie, hodowle drobiu, instytuty badawcze, szpitale, a także wytwarzające odpady w związku z eksploatacją instalacji, np.: warsztaty samochodowe czy lakiernie.

3. Uzyskując w WARCIE gwarancję (nawet do 1 mln zł i na okres do 2 lat) przedsiębiorcy nie muszą zamrażać gotówki na czas zezwolenia, ponieważ dokument gwarancji stanowi substytut wymaganej przez urząd kaucji zabezpieczającej i jest akceptowanym zamiennikiem gotówki. Główną zaletą gwarancji jest więc brak konieczności blokady środków firmowych na rachunku administracji państwowej przez okres obowiązywania zezwolenia. Odblokowane w ten sposób środki firma może przeznaczyć na inwestycje lub na uregulowanie bieżących zobowiązań, co jest istotne w trudnym czasie pandemii, kiedy wszyscy przedsiębiorcy próbują utrzymać płynność finansową i wszędzie gdzie to możliwe uwalniać środki pieniężne firmy.

4. Kolejnym atutem gwarancji jest fakt, że nie posiada ona charakterystycznych dla polis ubezpieczeniowych wyłączeń odpowiedzialności.