Ubezpieczenie Członków Władz (D&O)


Ubezpieczenie Członków Władz (D&O) jest dedykowane dla osób pełniących funkcje we władzach statutowych spółek (głównie kapitałowych) ale także spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji.

Zadaniem polisy jest ochrona tych osób przed roszczeniami wniesionymi przez osoby trzecie jak, przez samą spółkę jak i jej udziałowców lub akcjonariuszy.

Ubezpieczenie ma za zadanie pokrycie kosztów obrony (prawników, biegłych, audytorów) związanych z obroną przed roszczeniem jak również odszkodowania wynikające z prawomocnych wyroków lub wynegocjowanych ugód.

Główny Zakres ubezpieczenia:

1.1 (Zakres A) Pokrycie Szkody w imieniu Osób Ubezpieczonych,

1.2 (Zakres B) Company reimbursement - pokrycie Szkody w imieniu Spółki ale wynikającej z Roszczeń przeciwko Osobie Ubezpieczonej,

1.3 (Zakres C) Pokrycie Szkody w imieniu Spółki w związku z Roszczeniem Dotyczącym Papierów Wartościowych + Koszty Obrony,

1.4 (Zakres D) Pokrycie Szkody dla Spółki lub w imieniu Spółki wynikające z Czynów Niedozwolonych Osoby Ubezpieczonej o ile Spółka jest współpozwana (odpowiedzialność solidarna) i Roszczenie objęte jest w ramach zakresu (A) + Koszty Obrony,

1.5 (Zakres E) Koszty Obrony,

1.6 (Zakres F) Koszty Zastępstwa Procesowego wynikające z konieczności stawiennictwa Osób Ubezpieczonych w związku z przygotowaniem do Postępowania, uczestnictwem w Postępowaniu,

1.7 (Zakres G)  Szczególny Limit dla Członków Rady Nadzorczej – nadwyżka ponad Sumę Gwarancyjną.

Ubezpieczenie członków władz (D&O) WARTA

Kontakt

Klauzula RODO.