Blog Single

Ubezpieczenie zawierane jest w związku ze spełnieniem wymogu minimalnej zdolności finansowej określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialności cywilną za zobowiązania finansowe wobec osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego, których Ubezpieczający nie jest w stanie zrealizować w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego, w wyniku czego utracona została zdolność finansowa Ubezpieczającego.